Vedtægter

NAVN OG HJEMSTED

§ 1

Stk. 1.

Foreningens navn er Hovedstadsregionens Taxiarbejdsgiverforening

 

Stk. 2.

Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

 

FORMÅL

§ 2

Stk. 1.

Det er foreningens formål at varetage medlemmernes interesser i forbindelse med:

•Løn

•Arbejdsvilkår

•Kollektive arbejdsaftaler m.v.

•Ansættelse af nye chauffører.

•Spørgsmål af overenskomstmæssig karakter i det omfang disse godkendes af bestyrelsen.

 

 

MEDLEMMER

§ 3

Stk. 1.

Som medlemmer kan optages personer med taxitilladelse(r) i Danmark

 

Stk. 2.

Medlemmer kan kun optages med samtlige sine tilladelser.

 

Stk. 3.

Udmeldelse kan kun ske skriftligt, med mindst 3 måneders varsel, til et årsskifte.

 

Stk. 4.

Et medlem kan ekskluderes af en enig bestyrelse.

 

GENERALFORSAMLING

§ 4

Stk. 1.

Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen.

 

Stk. 2.

Generalforsamlingen afholdes i Hovedstadsregionen.

 

 

Ordinær generalforsamling

Stk. 3.

Generalforsamling afholdes hvert år i marts måned.

 

Stk. 4.

Forslag til generalforsamlingen, samt kandidaturer til formands- og bestyrelsesposter skal være bestyrelsen i hænde inden 1.februar.

Stk. 5.

Indkaldelsen, med dagsorden, regnskab, forslag og kandidatlister, sendes til medlemmerne med mindst 14 dages varsel.

 

Ekstraordinær generalforsamling

Stk. 6.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen eller mindst 1/3-del af medlemmerne fremsætter skriftlig begæring herom. Såfremt indkaldelsen finder sted på medlemmernes foranledning, afholdes generalforsamlingen max. 4 uger efter at bestyrelsen har modtaget begæring herom.

 

Stk. 7.

Indkaldelsen, med begrundelse, dagsorden samt eventuelt forslag og kandidatlister, sendes til medlemmerne med mindst 7 dages varsel.

 

Stk. 8.

Kandidater opstilles på en ekstraordinær generalforsamling hvis personvalg fremgår af den udsendte dagsordenen.

 

GENERALFORSAMLINGENS GENNEMFØRELSE

§ 5

Stk. 1.

På den ordinære generalforsamling behandles som minimum følgende punkter:

•Valg af dirigent.

•Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed.

•Forelæggelse af regnskab til godkendelse.

•Valg af formand til bestyrelsen. (I lige år)

•Valg af medlemmer samt to suppleanter til bestyrelsen.

•Valg af intern revisor

•Eventuelt

 

Stk. 2.

Generalforsamlingen — ordinær eller ekstraordinær, er beslutningsdygtig, uanset antallet af fremmødte medlemmer. Kun medlemmer og de af bestyrelsen indbudte gæster har adgang til generalforsamlingen, medmindre forsamlingen med almindeligt flertal beslutter, at andre skal have adgang.

 

Stk. 3.

Medlemmerne har én stemme pr. tilladelse.

 

Stk. 4.

Alle beslutninger afgøres ved almindeligt flertal, medmindre vedtægten foreskriver andet.

 

Stk. 5.

Beslutning om ændring af foreningens vedtægt kræver dog tilslutning fra min. 2/3- dele af de afgivne stemmer.

 

Stk. 6.

Beslutning om opløsning af foreningen kræver 4/5-dele af de afgivne stemmer.

 

BESTYRELSEN

§ 6

Stk. 1.

Foreningen ledes af en bestyrelse på 3 medlemmer, bestående af 1 formand og 2 bestyrelsesmedlemmer.

 

Stk. 2.

Formanden vælges på generalforsamlingen, for en periode på to år.

 

Stk. 3.

Bestyrelsesmedlemmerne vælges på generalforsamlingen for to år. Således at et medlem er på valg hvert år.

 

Stk. 4.

De to suppleanter vælges for et år af gangen.

 

Stk. 5.

Som formand vælges den der på generalforsamlingen har opnået mere end ½-delen af de afgivne stemmer. Hvis dette ikke opnås i første valgrunde, skal der afholdes en anden valgrunde, med deltagelse af de to kandidater der opnåede flest stemmer i første valgrunde.

 

Stk. 6.

Som bestyrelsesmedlem vælges den der har opnået flest stemmer, som suppleanter vælges de med næst og tredjeflest stemmer som henholdsvis 1. og 2. suppleant.

 

Stk. 7.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand og sekretær.

 

Stk. 8.

Såfremt et medlem af bestyrelsen udtræder i valgperioden, indtræder 1. derefter 2. suppleanten i den resterende valgperiode. Bestyrelsen konstituerer sig derefter på ny.

 

Stk. 9.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

 

Stk. 10.

Bestyrelsesmøder indkaldes og ledes af formanden. Såfremt mindst ét bestyrelsesmedlem anmoder herom, skal der indkaldes til bestyrelsesmøde senest 7 dage efter modtagelsen af anmodningen.

 

Stk. 11.

Prokura kan meddeles af bestyrelsen.

 

ØKONOMI

§ 7

Stk. 1.

Bestyrelsen udfærdiger et regnskab, der godkendes af generalforsamlingen.

 

Stk. 2.

Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

 

Stk. 3.

Indmeldelsesgebyrets størrelse fastsættes af generalforsamlingen.

Indmeldelsesgebyret, samt medlemskontingent for årets resterende fulde kvartaler, skal indbetales før medlemsskab er gyldigt.

Indmeldelsesgebyret tilbagebetales ikke ved udmeldelse.

 

Stk. 4.

Medlemskontingentets størrelse fastsættes af generalforsamlingen.

Medlemskontingentet opkræves med betalingsfrist 28. februar.

Medlemmer der betaler for sent, mister sin tale og stemmeret på generalforsamlingen.

 

Stk. 5.

Den interne revisor har til opgave at kontrollere at bilag bogføres korrekt og at de bogførte aktiver findes.

Den interne revisor skal til enhver tid have uhindret adgang til at udføre denne kontrol.

 

Stk. 6.

Der udbetales ikke vederlag for foreningsarbejde.

 

 

Vedtaget af Generalforsamlingen d. 18. september 2008.

Ændret af Generalforsamlingen d. 9. februar 2012

Ændret af Generalforsamlingen d. 16. september 2015

 

Taxiarbejdsgiverforeningen

HRTA